วิศวะมหิดล เชื่อมต่อองค์ความรู้…สู่มัธยมศึกษา กับเครือ ร.ร.เทพศิรินทร์ และ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การนำของ รศ. ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ คณบดี ขับเคลื่อนกิจกรรมการถ่ายทอดวิชาการและความร่วมมือเชื่อมต่อสถาบันอุดมศึกษาสู่ระดับมัธยมศึกษาของไทยอย่างไร้รอยต่อกับเครือรร.เทพศิรินทร์ และ รร. เตรียมอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสสัมผัส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพสู่เทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ พร้อมไปกับยกระดับการศึกษาของไทยให้ก้าวไปด้วยกัน 

โดยเมื่อเร็วๆนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ. ดร.จำรัส พร้อมมาศ ที่ปรึกษาคณบดีด้านการสนับสนุนพันธกิจองค์กร พร้อมด้วย ผศ. ดร.ภัทรพร โปสกนิษฐกุล รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ต้อนรับ คุณรุ-เยน หลิง (Ru-Jen Lin) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลุงฮัว (LungHwa University of Science and Technology) และ คุณชุง-ลิน ฮวง (Chung – Lin Huang) คณบดีสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสถาบันใน เครือโรงเรียนเทพศิรินทร์ ดร.กิจ สุนทร ผู้จัดการกองทุนศูนย์จีนศึกษาเครือโรงเรียนเทพศิรินทร์, คุณกฤช สินอุดม ผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี และ ดร.บุญเกื้อ ตั้งศรีตระกูล ที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาเครือโรงเรียนเทพศิรินทร์ ในการร่วมประชุมหารือความร่วมมือ MOU และ การฝึกงานของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ ที่ปรึกษาคณบดีด้านการสนับสนุนพันธกิจองค์กร และ ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและองค์กรสัมพันธ์ ยังได้หารือความร่วมมือกับ ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อาจารย์ทรงเกียรติ เทพประเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ และอาจารย์ด้านแนะแนว เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และกิจกรรมด้านการวิจัยร่วมกันระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอีกด้วย