,

MAIR SWU : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถนำแนวคิดและทฤษฎีในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาปรับใช้ในการอธิบายและวิเคราะห์ปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบและรอบด้านรวมถึงให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศ

โดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ และปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศ และ/หรือองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศโดยไม่เพียงแต่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้าน แต่ยังมีความสามารถในการทำงานเชิงรุกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การบรรลุซึ่งเป้าหมายการพัฒนาหุ้นส่วนความร่วมมือในระดับสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลกอันจะเป็นส่วนหนึ่งของการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและภราดรภาพของโลกในศตวรรษที่ 21โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทำหน้าที่ในการบริหารและวิชาการ รวมทั้งการใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร

คลายข้อสงสัย! เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนอะไรบ้าง?
อยากรู้ว่าเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วจะได้อะไร? จำเป็นต้องเก่งภาษาไหม? หลักสูตร MAIR SWU รุ่นที่ 3 ตอบโจทย์ไหม? มาหาคำตอบกัน

เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนอะไรบ้าง?
วิเคราะห์การดำเนินนโยบายต่างประเทศ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศ

 • การเมืองระหว่างประเทศ: เข้าใจระบบการเมืองโลก องค์กรระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์มหาอำนาจ
 • เศรษฐกิจระหว่างประเทศ: เจาะลึกระบบเศรษฐกิจโลก การค้า การลงทุน
 • กฎหมายระหว่างประเทศ: รู้เท่าทันกฎที่ใช้บังคับบนเวทีโลก
 • ความมั่นคงระหว่างประเทศ: วิเคราะห์ภัยคุกคาม สงคราม การก่อการร้าย
 • ประวัติศาสตร์การทูต: เรียนรู้เหตุการณ์สำคัญที่หล่อหลอมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เรียนการทูตหรือเปล่า?
การทูต เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่หลักสูตรนี้มุ่งเน้นภาพรวมที่กว้างกว่า

ต้องเก่งภาษาไหม?
ภาษา สำคัญมาก! เพราะว่า

 • ใช้สื่อสารในโลกการทูต
 • เอกสารสำคัญมักเป็นภาษาอังกฤษ
 • มีโอกาสเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม เช่น จีน ฝรั่งเศส มาต่อยอดความรู้และทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับหลักสูตร MAIR SWU รุ่นที่ 3

ทำไมต้องเลือก MAIR SWU?

 • เนื้อหาวิชาทันสมัย: สอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน
 • คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ: มีประสบการณ์จริง
 • มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ
 • เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ พร้อมหลักสูตร Hybrid ผสมผสานทั้งการเรียนแบบ Online และ Onsite
 • ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์: เน้นการค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ: สามารถเลือกแผน ก หรือแผน ข
MAIR SWU เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 3
หลักสูตรทันสมัย มุมมองหลากหลาย พร้อมรับมือกับยุคดิจิทัล

ค่าธรรมเนียม:
ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท
ตลอดหลักสูตรเพียง 160,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.089-0997788
Line: @mairswu
IG: mair.swu

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม:
https://shorturl.asia/F345Q

สมัครได้ที่https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php
“รัฐศาสตร์การทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสร้างสรรค์บัณฑิตสู่การธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและภราดรภาพของโลกในศตวรรษที่ 21”