อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดการประชุม ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ

กาญจนา เรืองสิริวิชญกุล ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็น ทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ให้การต้อนรับนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 โดยเป็นแผนการจากภาครัฐเพื่อก่อให้เกิดการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ การจ้างแรงงานอย่างเป็นธรรม การไม่ปล่อยมลพิษลงสู่ชุมชน รวมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 5 ชั้น 5 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566