กทม.ร่วมสำรวจตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่ผลิต – จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายต่อเนื่อง

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม.กล่าวถึงการตรวจสอบโรงงาน หรือสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ผลิต เก็บ ครอบครอง หรือมีการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายว่า กรุงเทพมหานคร โดย สนอ.ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ โดยสำรวจและตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่มีการจัดเก็บ การผลิต การสะสม การขนส่ง และการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย ในรูปแบบการบูรณาการทีมตรวจร่วมระหว่างหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานเขต สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2565 จนถึงปัจจุบัน

ขณะเดียวกันได้จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการสารเคมีในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีความเสี่ยงภัยด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สังกัดสำนักงานเขต และผู้ประกอบกิจการที่มีการจัดเก็บ การผลิต การสะสม การขนส่ง และการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย โดยจัดอบรมทั้ง Onsite และ Online รวมถึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีบนโต๊ะ (Table Top Exercise) แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายปกครอง สังกัดสำนักงานเขต เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย สังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช เจ้าหน้าที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยหนองแขม เจ้าหน้าที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยสายไหม สังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีเครือข่ายการทำงานตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีและมีแนวทางการพัฒนาแผนเผชิญเหตุสารเคมีและวัตถุอันตรายของ กทม.

นอกจากนั้น ยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และข้อปฏิบัติที่ดีตามมาตรการความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต สถานประกอบกิจการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และเป็นแนวทางการบริหารจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายและการจัดการอุบัติภัยจากสารเคมี ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สถานีดับเพลิงและกู้ภัยท้องที่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้มงวดตรวจสอบโรงงาน สถานประกอบกิจการที่มีการจัดเก็บ การผลิต การสะสม การขนส่ง และการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน

ที่มา: กรุงเทพมหานคร