ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย มุ่งพัฒนาบุคลากรยานยนต์ จับมือราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาคนรับยุครถยนต์ไฟฟ้า

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ (ที่ 4 จากซ้าย) อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่องการวิจัยพัฒนา สร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนากำลังคนรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธี โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ สร้างทักษะ รวมถึงการวิจัยพัฒนาที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ ด้วยการสร้างกำลังคนด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ตอบสนองการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ EV ในอนาคต ณ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ที่มา: ไออาร์ พลัส