เลขาธิการฯ ป.ป.ช. วางนโยบายพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสให้หน่วยงานรัฐ สอดรับปีงบประมาณ 2567

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบนโยบายเชิงรุกแนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มอบนโยบายแนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติการประเมิน ITA จากสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 – 9 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 107 คน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3) ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เน้นให้ความสำคัญกับการสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน  ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของการบริหารจัดการการประเมินฯ การบริหารจัดการโครงการ การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน การจัดเก็บข้อมูลตามเครื่องมือการประเมิน การปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัดและข้อคำถามการประเมินสำหรับปีงบประมาณถัดไป รวมถึงถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินสำหรับนำไปใช้ประกอบการกำหนดแนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่อไป

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เน้นย้ำให้เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตทราบว่า การประเมิน ITA ถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญระดับชาติ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการด้านการป้องกันและเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การประเมิน ITA นั้น ในปัจจุบันถือเป็นมาตรการที่สําคัญในการพัฒนา ภาครัฐในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส อันจะนําไปสู่การป้องกันการทุจริตในภาครัฐได้ โดยมีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนําไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ หน่วยงานยังสามารถนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐภายใต้การกํากับดูแล ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

การประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงาน ป.ป.ช. ได้มีความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานป้องกัน การทุจริตร่วมกับ สํานักงาน ป.ป.ท. และสํานักงาน ก.พ. ส่งผลให้การประเมิน ITA จะมีการปรับปรุง ที่สําคัญในส่วนที่เป็นการขับเคลื่อนร่วมกันดังกล่าว ส่งผลให้ การประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานบางส่วนเพื่อให้เกิดความสะดวกและส่งเสริมให้ประชาชน เข้าตอบแบบวัดได้อย่างสะดวกและมั่นใจมากยิ่งขึ้น

สำหรับการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้มุ่งเน้นให้เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตจะต้องศึกษาและนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในกระบวนการประเมิน ITA ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่จังหวัดเพื่อให้กระบวนการประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตจะต้องปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของแต่ละจังหวัดและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้การประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป